Terms and conditions

U doneert aan bovenstaande ontvangende partij:

Stichting Sheltersuit
Rigtersbleek-Zandvoort 10-9
7521 BE Enschede
Nederland
KvK: 61794899
RSIN: 854491454

Stichting Sheltersuit is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI)
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 1. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische overboeking, via de website van Sheltersuit, een donatie doet aan Sheltersuit.
 2. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische overboeking via de website van Sheltersuit aan Sheltersuit.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Sheltersuit
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Sheltersuit behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

ARTIKEL 3. RECHTEN SHELTERSUIT

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan Sheltersuit.
 2. Sheltersuit is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, mits overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.

ARTIKEL 4. PLICHTEN SHELTERSUIT

 1. Sheltersuit verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.
 2. Sheltersuit neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving.
 3. Alle personen die namens Sheltersuit bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

ARTIKEL 5. PLICHTEN GEVENDE PARTIJ

 1. Om online een donatie te kunnen doen dient de gevende partij minimaal 16 jaar oud te zijn. Indien een gevende partij de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dient een online donatie via een van de ouders of verzorgers te geschieden.
 2. De gevende partij geeft de correcte naam en identiteit op.
 3. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 4. Sheltersuit doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
 5. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

ARTIKEL 6. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. Sheltersuit verwerkt de door de gevende partij aan Sheltersuit verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Sheltersuit verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht zich te verzetten tegen verwerking van deze gegevens in het kader van marketingactiviteiten.
 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Sheltersuit geregistreerde gegevens juist zijn en het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn. Sheltersuit heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

ARTIKEL 8. SLOTBEPALINGEN

 1. De disclaimer en het privacystatement die Sheltersuit hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. Sheltersuit is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s.
 3. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. (vraag uw bank naar de voorwaarden)
 4. Tenzij anders overeengekomen, blijven illustraties, ontwerpen en andere materialen of bestanden, eigendom van Sheltersuit, ongeacht of deze aan derden ter hand zijn gesteld.
 5. Indien partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, verklaren zij hierbij dat de rechtbank bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
 6. Partijen verklaren voorts dat Nederlands recht van toepassing is.

U kunt onze algemene voorwaarden ook hier downloaden.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!